[:ru]Осмотр гинеколога во время беременности[:ua]Огляд гінеколога під час вагітності[:]

[:ru]osmotr-ginekologa-vo-vremya-beremennostiОсмотр гинеколога во время беременности

Осмотр гинеколога обязательно необходимо провести, как только женщина узнает, что она беременна. Первичный прием мало чем отличается от привычного похода к профильному врачу. Но гинеколог помимо обычного осмотра обязательно должен направить беременную на сдачу анализов и обсудить последующие месяцы вынашивания плода.

Когда стоит встать на учет по беременности?

Для того чтобы женщина могла получить детские выплаты, беременная обязана обратится к гинекологу не позднее чем через 12 недель от момента зачатия.

Первичный осмотр у специалиста проходит, таким образом, врач должен выяснить:

 • начало предыдущей менструации и период цикла;
 • были другие беременности и как они протекали;
 • какие по счету роды и как протекали предыдущие;
 • перенесенные инфекционные заболевания;
 • наличие хронических болезней мамы и папы;
 • карта прививок.

Помимо всех общих вопросов гинеколог может поинтересоваться тем, как питается будущая мама, какой образ жизни она ведет. В каких условиях живет беременная и будет ли там безопасно ребенку.

Многие женщины могут скрыть некоторые сведения от врача, но делать этого не стоит. Ведь только полная составленная карта анамнеза поможет заранее построить картину в целом о развитии ребенка. Как правило, от первичного приема гинеколога отказаться можно, но стоит ли это того? Ведь врач может заранее оценить половые пути, выявит возможные осложнения и даже опередить наличие инфекционных заболеваний. Также в первичный осмотр беременная сможет узнать о точном сроке своей беременности и дате предполагаемых родов.

Для чего же нужно сдавать анализы?

Обычно после первичного осмотра у гинеколога клиники weclinica.com, беременная выходит с огромным списком анализов, которые ей предстоит сдать. Мамочки переживают, стоит ли проводить все эти исследования, ведь порой они могут быть достаточно дорогие. Самыми необходимыми анализами во время беременности считаются:

 • исследования мочи и крови;
 • биохимический анализ;
 • анализ на ВИЧ;
 • проверка на сифилиса;
 • наличие гепатита В или С;
 • исследование родовых путей на любые инфекционные заболевания.

Все дополнительные исследования назначают только тогда, если гинеколог подозревает наличие каких-либо заболеваний. Любое игнорирование рекомендаций от врачей может повлечь за собой развитие неблагоприятных последствий.[:ua]osmotr-ginekologa-vo-vremya-beremennosti

Огляд гінеколога під час вагітності

Огляд гінеколога обов’язково необхідно провести, як тільки жінка дізнається, що вона вагітна. Первинний прийом мало чим відрізняється від звичного походу до профільного лікаря. Але гінеколог крім звичайного огляду обов’язково повинен направити вагітну на здачу аналізів і обговорити наступні місяці виношування плоду.

Коли варто встати на облік у зв’язку з вагітністю?

Для того щоб жінка могла отримати дитячі виплати, вагітна зобов’язана звернеться до гінеколога не пізніше ніж через 12 тижнів від моменту зачаття.

Первинний огляд у фахівця проходить, таким чином, лікар повинен з’ясувати:

 • початок попередньої менструації і період циклу;
 • були інші вагітності і як вони протікали;
 • які за рахунком пологи і як протікали попередні;
 • перенесені інфекційні захворювання;
 • наявність хронічних хвороб мами і тата;
 • карта щеплень.

Крім всіх загальних питань гінеколог може поцікавитися тим, як харчується майбутня мама, який спосіб життя вона веде. В яких умовах живе вагітна і буде там безпечно дитині.

Багато жінок можуть приховати деякі відомості від лікаря, але робити цього не варто. Адже тільки повна складена карта анамнезу допоможе заздалегідь побудувати картину в цілому про розвиток дитини. Як правило, від первинного прийому гінеколога відмовитися можна, але чи варто це того? Адже лікар може заздалегідь оцінити статеві шляхи, виявить можливі ускладнення і навіть випередити наявність інфекційних захворювань. Також в первинний огляд вагітна зможе дізнатися про точний термін своєї вагітності і дату передбачуваних пологів.

Для чого ж потрібно здавати аналізи?

Зазвичай після первинного огляду у гінеколога клініки weclinica.com, вагітна виходить з величезним списком аналізів, які їй належить скласти. Матусі переживають, чи варто проводити всі ці дослідження, адже часом вони можуть бути досить дорогі. Найнеобхіднішими аналізами під час вагітності вважаються:

 • дослідження сечі і крові;
 • біохімічний аналіз;
 • аналіз на ВІЛ;
 • перевірка на сифілісу;
 • наявність гепатиту В або С;
 • дослідження родових шляхів на будь-які інфекційні захворювання.

Всі додаткові дослідження призначають тільки тоді, якщо гінеколог підозрює наявність будь-яких захворювань. Будь-яке ігнорування рекомендацій від лікарів може спричинити за собою розвиток несприятливих наслідків.[:]

Категория: Новости

Комментирование закрыто.